Software for weighbridges

  • WEITRUCK: Phần mềm máy tính quản lý cầu cân

    Phần mềm máy tính cho phép quản lý hoàn chỉnh một hệ thống cầu cân, kết hợp với các đầu chỉ thị cân DFW và DGT. Bên cạnh việc quản lý toàn bộ cân được kết nối, chương trình cung cấp một giao diện điều hành đơn giản và trực quan, hàng loạt các chức năng được hỗ trợ, cơ sở dữ liệu cho việc lưu trữ dữ liệu khách hàng, dữ liệu nguyên liệu và dữ liệu xe, quản lý tổng số bản in và bản in có thể lập trình. Hoàn thành của bộ nhớ Alibi cho các hệ thống đã được phê duyệt.