Applications

  • SCALE NETWORK: Mạng lưới cân

    Scale Network là một mạng lưới của đầu chỉ thị cân 3590E với phần mềm AF03 cho cầu cân, được kết nối tới các thiết bị khác thông qua giao diện SETHNET đặc biệt. Nhờ hệ thống SCALE NETWORK, bất kỳ đầu chỉ thị cân được kết nối nào cũng có thể thực hiện chức năng cân hoặc sửa đổi cơ sở dữ liệu với một cập nhật thời gian thực trên tất cả các đầu chỉ thị cân được kết nối còn lại.