4 cell lowprofile platforms

  • FLP-1: Bàn cân bề mặt thấp

    Các bàn cân cấu hình thấp với 500mm đường dẫn, cấu trúc bằng thép được sơn bảo vệ và bề mặt ca rô. Lý tưởng để cân xe đẩy và xe nâng hàng nhờ đường dẫn ở cả hai đầu cũng như bên cạnh.  Phiên bản tiêu chuẩn được cung cấp loadcell đã được phê duyệt.

  • LP: Bàn cân bề mặt thấp

    Các bàn cân cấu hình thấp phù hợp để cân xe đẩy, cân xe nâng hàng….được trang bị thành cân và 1 đường dẫn. Phù hợp để tạo ra cân và các hệ thống cân điện tử với tất cả các loại ứng dụng công nghiệp và thương mại. Phiên bản tiêu chuẩn với loadcell đã được phê duyệt. Có sẵn với phiên bản Ex II 2GD IIC ATEX bằng thép không gỉ.