Statistical Check Scales

  • KDQ: Các giải pháp mô hình kiểm tra thống kê

    Giải pháp thống kê là hợp pháp cho kiểm tra thương mại (theo quy tắc EEC 76/211) hoặc để kiểm tra thống kê theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp cho một quy trình kiểm tra hàng hóa đóng gói sẵn nhanh chóng và linh hoạt trong suốt quá trình sản xuất và  kiểm tra quá trình sản xuất trong trường hợp hàng hóa được đóng gói với trọng lượng cơ học xác định trước. Nó có khả năng tạo ra các giải pháp theo yêu cầu của bạn bằng cách lựa chọn đầu chỉ thị cân và bàn cân phù hợp nhất trong số những loại được liệt kê ở bảng dưới. Hệ thống này cũng có thể được làm phong phú và tăng cường thông qua các tùy chọn có sẵn.