Price Computing Scales

  • KDL: Giải pháp mô hình cân tính giá công nghiệp

    Giải pháp tính giá hoạt động với một báo cáo phát triển, các thành phần, khối lượng và quản lý giá. Nó cho phép hiển thị các thông tin quan trọng trên phiếu cân về việc truy xuất nguồn gốc thông qua các chú ý soạn thảo được yêu cầu nhiều nhất (mã vạch EAN13, EAN128…).

    Nó có thể tạo ra các giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn bằng cách lựa chọn đầu chỉ thị cân và bàn cân phù hợp nhất trong số những loại được liệt kê trong bảng dưới đây. Hệ thống này cũng có thể được làm phong phú và tăng cường thông qua các tùy chọn có sẵn.